Podmienky predaja

Táto webová stránka je vlastnená a riadená spoločnosťou Staniceponuk LLC. Na celej webovej stránke termíny "my" a "naše" odkazujú na Staniceponuk LLC, ktorá ponúka túto webovú stránku, vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré táto stránka ponúka, Vám, teda užívateľovi, čo je podmienené Vašim súhlasom so všetkými podmienkami, pravidlami a upozorneniami tu uvedenými.

 

Návštevou našich stránok a/alebo kúpou nejakého nášho tovaru využívate naše "Služby" a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi Zmluvnými podmienkami (ďalej len "Zmluvné podmienky", "Podmienky") vrátane týchto dodatočných zmluvných podmienok a pravidiel tu a/alebo k dispozícii prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých užívateľov webových stránok bez obmedzenia, vrátane užívateľov, ktorí sú náhodnými zákazníkmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo prispievateľmi obsahu.

Prečítajte si pozorne tieto Podmienky poskytovania služieb pred vstupom alebo použitím našich webových stránok. Vstupom alebo použitím akejkoľvek časti stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Zmluvnými podmienkami. Ak nesúhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami tejto zmluvy, nemali by ste na webové stránky vstupovať ani používať žiadne naše služby. Ak sa tieto Zmluvné podmienky považujú za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto Zmluvné podmienky.

 

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje, ktoré budú pridané do aktuálneho zoznamu položiek v obchode, budú tiež predmetom Zmluvných podmienok. Najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok uverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našich webových stránkach. Je Vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na týchto stránkach.

Pokračovanie v používaní alebo vstupe na webové stránky po zverejnení akýchkoľvek zmien sa chápe ako prijatie týchto zmien.

 

ODDIEL 1 - Podmienky online ochodu

 

Súhlasom s týmito zmluvnými podmienkami potvrdzujete, že vo svojom štáte alebo krajine bydliska ste plnoletý, a udeľujete nám svoj súhlas, že túto stránku môžu používať aj Vám zverené neplnoleté osoby.

 

Naše produkty nesmiete používať na akékoľvek nelegálne alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní Služby porušovať akékoľvek zákony vo Vašej jurisdikcii (okrem iného zákony o autorských právach).

 

Nesmiete naše stránky infikovať žiadnymi počítačovými vírusmi alebo červami, ani žiadnym kódom deštruktívnej povahy.

 

Porušenie niektorej z podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie našich služieb voči Vám. 

ODDIEL 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek.

 

Ste uzrozumený s tým, že Váš obsah (okrem informáciách o platbe) môže byť prevedený nezašifrovaný a zahŕňa (a) prenosy cez rôzne siete; a b) zmeny nutné z dôvodu prispôsobenia sa technickým požiadavkám spojovacích sietí alebo zariadení. Informácie o platbe sú vždy zašifrované pri prenose cez siete.

 

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, prepredávať ani využívať žiadnu časť Služieb, používať Služby alebo prístup k Službe alebo akémukoľvek kontaktu na webových stránkach, cez ktoré sa služba poskytuje, bez nášho výslovného písomného súhlasu..

 

Nadpisy používané v tejto zmluve sú uvedené len pre pohodlie a nebudú obmedzovať alebo inak ovplyvňovať tieto podmienky. 

ODDIEL 3 - PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A NAČASOVANIE INFORMÁCIÍ

 

Nie sme zodpovední za prípadnú nepresnosť alebo neaktuálnosť informácií uverejnených na tejto stránke. Materiál na týchto stránkach má slúžiť ako všeobecná informácia a nemá byť použitý ako základ pre rozhodovanie bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na Vaše vlastné riziko.

 

Táto stránka môže obsahovať niektoré staré informácie. Staré informácie nie sú aktuálne a slúžia len pre Vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našich stránkach. Súhlasíte, že je Vašou zodpovednosťou monitorovať zmeny na našich stránkach. 

 

ODDIEL 4 - ZMENY SLUŽIEB A CIEN

 

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo ukončiť Službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah) kedykoľvek a bez upozornenia.

 

Za akúkoľvek zmenu, zmeny cien, pozastavenie alebo prerušenie služby nebudeme zodpovední voči Vám ani voči žiadnej tretej strane. 

ODDIEL 5 - PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (pokiaľ sú aplikovateľné)

 

Niektoré produkty alebo služby môžu byť k dispozícii výlučne online prostredníctvom webových stránok. Množstvo týchto produktov alebo služieb môže byť obmedzené a tieto môžu byť vrátené alebo vymenené len v súlade s našimi pravidlami vrátenia platby.

 

Vynaložili sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazili farby a obrázky našich produktov, ktoré sa nachádzajú v našom obchode. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na Vašej počítačovej obrazovke bude presné.

 

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní obmedziť predaj našich produktov alebo služieb ľubovoľnej osobe, geografickému regiónu alebo jurisdikcii. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky opisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia na základe nášho uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek prerušiť dodanie akéhokoľvek produktu. Každá ponuka ľubovoľného produktu alebo služby ponúkanej na tejto stránke je neplatná, pokiaľ je to vo Vašej krajine zakázané.

 

Nezaručujeme, že kvalita ktoréhokoľvek produktu, služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré ste u nás zakúpili alebo získali, splnia Vaše očakávania alebo že prípadné chyby  budú odstránené. 

ODDIEL 6 - PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ O ÚČTOVNÍCTVE A ÚČTE

 

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek Vašu objednávku. Na základe vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpené pre jednu osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané zákazníkom alebo rovnakým zákazníckym účtom, pri použití rovnakých platobných údajov a/alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a/alebo dodaciu adresu. V prípade zmeny alebo zrušenia objednávky sa pokúsime upozorniť Vás pomocou e-mailu a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla poskytnutého pri vytvorení objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho uváženia pôsobia ako objednávky predajcov, prepredajcov alebo distribútorov.

 

Súhlasíte s poskytnutím aktuálnych, úplných a presných informácií o Vašich nákupoch a účtoch pre všetky nákupy uskutočnené v našom obchode. Súhlasíte s tým, že okamžite aktualizujete svoj účet a ďalšie informácie vrátane Vašej e-mailovej adresy a platobných informácií, aby sme mohli dokončiť Vaše objednávky a podľa potreby Vás kontaktovať.

 

Podrobnejšie informácie nájdete v našich pravidlách o vrátení platby. 

SEKCE 7 - VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

 

Môžeme Vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemonitorujeme, nekontrolujeme ani do nich neprispievame.

 

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytneme prístup k takýmto nástrojom "tak, ako sú" a "ako sú k dispozícii" bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ktorá by vznikla alebo súvisí s používaním voliteľných nástrojov tretích strán.

Akékoľvek používanie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom webových stránok je plne na Vaše vlastné riziko a diskrétnosť a mali by ste sa ubezpečiť, že ste oboznámení s podmienkami, za ktorých sú nástroje príslušným poskytovateľom tretích strán poskytované.

 

V budúcnosti môžeme ponúknuť aj nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webových stránok (vrátane nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú tiež predmetom týchto Zmluvných podmienok. 

ODDIEL 8 - ODKAZY TRETÍCH STRÁN

 

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať materiály od tretích strán.

 

Odkazy tretích strán na týchto stránkach Vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré k nám nie sú pridružené. Nie sme zodpovední za preskúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti, a negarantujeme ani nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán ani za žiadne iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.

 

Nezodpovedáme za škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo použitím tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo iných transakcií uskutočnených v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Prečítajte si pozorne zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete skôr, ako vykonáte akúkoľvek transakciu. Sťažnosti, reklamácie, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť smerované na tretiu stranu.

 

ODDIEL 9 - POKYNY PRE UŽÍVATEĽA, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PODMIENKY

 

Ak na našu žiadosť pošlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez našej žiadosti pošlete kreatívne nápady, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (súhrnne "komentáre"), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzení upraviť, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek pripomienky, ktoré nám odošlete. Nie sme povinní (1) zachovávať dôverné pripomienky; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek pripomienky.

 

Môžeme, ale nemáme povinnosť sledovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý je podľa nášho vlastného uváženia nezákonný, urážajúci, ohrozujúci, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nežiaduci alebo porušujúci duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto Zmluvné podmienky.

 

Súhlasíte s tým, že Vaše pripomienky nebudú porušovať žiadne práva tretích strán vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iných osobných alebo majetkových práv. Ďalej súhlasíte s tým, že Vaše pripomienky nebudú obsahovať škodlivý alebo iný nezákonný, zneužívajúci alebo obscénny materiál alebo neobsahujú žiadny počítačový vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku Služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný alebo iným spôsobom zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek pripomienok. Vy ste výhradne zodpovední za všetky Vaše pripomienky a ich presnosť. Nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za žiadne pripomienky odoslané Vami alebo inou treťou stranou. 

ODDIEL 10 - OSOBNÉ INFORMÁCIE

 

Vaše podanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi Pravidlami ochrany osobných údajov. Kliknutím sem zobrazíte naše pravidlá ochrany osobných údajov. 

SEKCIE 11 - CHYBY, NEPRESNOSTI A OPOMENUTIA

Príležitostne sa na našej stránke alebo v službe môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisu produktu, ceny, propagácie, ponuky, poplatkov za prepravu produktu, doby prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v službe alebo na akomkoľvek súvisiacom webe nepresné, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky).

Nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť a dopĺňať alebo objasňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke, vrátane informácií o cenách, okrem prípadov vyžadovaných zákonom. Žiadny špecifikovaný dátum aktualizácie, ktorý sa používa v Službe alebo na ktorejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, sa nemá chápať ako indikácia, že informácie v Službe alebo na ktorejkoľvek súvisiacej webovej stránke boli zmenené alebo aktualizované. 

ODDIEL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITIE

 

Okrem iných zákazov, ktoré sú uvedené v zmluvných podmienkach, máte zakázané používať túto stránku alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; b) požadovať od iných, aby vykonávali alebo sa podieľali na akýchkoľvek nezákonných činoch; (c) porušovať všetky medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne predpisy, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; d) porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; e) obťažovať, zneužívať, urážať, poškodzovať, hanobiť, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predkladať falošné alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo prevádzku Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl alebo scrape; j) akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) narušiť alebo obísť bezpečnostné prvky Služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť používanie Služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok za porušenie akéhokoľvek zakázaného používania. 

ODDIEL 13 - ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

 

Nezaručujeme, neprehlasujeme ani neposkytujeme záruku, že Vaše používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.

 

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno dosiahnuť používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé.

 

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme službu na neurčitý čas odstrániť alebo službu kedykoľvek bez upozornenia zrušiť.

 

Výslovne súhlasíte, že Vaše používanie alebo nemožnosť používania služby je na Vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré Vám boli poskytnuté prostredníctvom služby, sú (pokiaľ nie sú nami výslovne uvedené) poskytované "tak ako sú" a "dostupné" pre Vaše použitie bez akýchkoľvek zastúpení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, vrátane všetkých implikovaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, obchodovateľnej kvality, vhodnosti na určitý účel, trvanlivosti, názvu a neporušenosti.

 

V žiadnom prípade Staniceponuk LLC, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, zástupcovia, dodávatelia, stážisti, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií nenesú zodpovednosť za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, represívne, zvláštne alebo následné škody akéhokoľvek druhu vrátane, obmedzenia strateného zisku, ušlého príjmu, stratených úspor, straty údajov, nákladov na náhradu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo inej, vyplývajúcej z Vášho používania akejkoľvek služby alebo produktov obstarávaných pomocou tejto služby alebo akéhokoľvek iného spôsobu súvisiaceho s používaním služby alebo akéhokoľvek produktu vrátane, avšak bez obmedzenia, akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek obsahu alebo akejkoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu vzniknutej v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu), ktorý je zverejnený, prenášaný alebo inak sprístupnený prostredníctvom služby, a to aj vtedy, ak je informovaný o ich možnostiach. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách je naša zodpovednosť obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. 

ODDIEL 14 - ODŠKODNENIE

 

Súhlasíte s tým, že odškodníte, ochránite a nebudete vymáhať žiadne pohľadávky od staniceponuk.com a našej materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti, pobočky, partnerov, úradníkov, riaditeľov, agentov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov, vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie vykonaných ktoroukoľvek treťou stranou v dôsledku porušenia týchto Zmluvných podmienok alebo z dôvodu Vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany. 

ODDIEL 15 - NESPLATNOSŤ

 

V prípade, že je akékoľvek ustanovenie týchto Zmluvných podmienok považované za nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie je napriek tomu vynútiteľné v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a nevymáhateľná časť sa považuje za oddelenú od týchto Podmienok Služby, takéto určenie nemá vplyv na platnosť a vynútiteľnosť ostatných zostávajúcich ustanovení. 

ODDIEL 16 - UKONČENIE

 

Záväzky a záväzky zmluvných strán, ktoré vznikli pred termínom ukončenia, pretrvajú po ukončení tejto zmluvy pre všetky účely.

 

Tieto Zmluvné podmienky sú účinné až do ukončenia Vami alebo nami. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek zrušiť tým, že nám oznámite, že už nechcete používať naše služby alebo prestanete používať naše webové stránky.

 

Ak na základe nášho vlastného úsudku zlyháte alebo budete mať podozrenie, že ste nedodržali akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto Zmluvných podmienok, môžeme túto dohodu kedykoľvek bez oznámenia vypovedať a Vy budete zodpovední za všetky splatné sumy vzniknuté do dátumu (vrátane) vypovedania zmluvy; a/alebo Vám v dôsledku toho môžeme odoprieť prístup k našim službám (alebo akejkoľvek ich časti). 


ODDIEL 17 - KOMPLETNÁ ZMLUVA

 

Naša neschopnosť uplatniť alebo vymôcť akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Zmluvných podmienok nepredstavuje vzdanie sa takého práva alebo ustanovenia.

 

Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek pravidlá alebo pravidlá prevádzky, ktoré sme uverejnili na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou, predstavujú celú dohodu a porozumenie medzi Vami a nami a riadia Vaše používanie Služby a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikácie a návrhy , či už ústne alebo písomné, medzi Vami a nami (vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Zmluvných podmienok).


Akékoľvek nejednoznačnosti pri interpretácii týchto Zmluvných podmienok sa nesmú vykladať proti navrhovateľovi. 

ODDIEL 18 - PRÁVO

 

Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek samostatné dohody, ktorými poskytujeme služby, sa riadia a vykladajú v súlade s právom Európskej únie (právo EÚ). 

 

ODDIEL 19 - ZMENY PODMIENOK SLUŽBY

 

Najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke.

 

Vyhradzujeme si právo na základe vlastného uváženia aktualizovať, meniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok odoslaním aktualizácií a zmien na našich webových stránkach. Je Vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať naše zmeny na webových stránkach. Pokračovanie v používaní alebo vstup na našu webovú stránku alebo službu po odoslaní akýchkoľvek zmien týchto Zmluvných podmienok predstavuje prijatie týchto zmien. 

ODDIEL 20 - KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

 

Otázky o zmluvných podmienkach by mali byť zaslané na náš e-mail: sales@staniceponuk.com

 

Prevádzka je na adrese: 60 Boulevard de Strasbourg, 31000 Toulouse, France